EN BG
PARSEME: PARSing and Multi-word Expressions

PARSEME: PARSing and Multi-word Expressions

Глаголни съставни лексеми Корпус PARSEME 1.1 (2018) Корпус PARSEME 1.0 (2017) Бележки по анотацията Ръководство за анотация (на английски) Примери за български език

Обогатени бази от знания за български и румънски

Обогатени бази от знания за български и румънски

Срок: 2015-2017 Вид на проекта: колективен Финансиране: договор по ЕБР с Института за изкуствен интелект към Румънската академия Ръководител от българска страна: гл. ас. д-р Св. Лесева Участници от българска страна: гл. ас. д-р С. Лесева, гл. ас. д-р Цв. Димитрова, Б. Ризов, гл. ас. д-р М. Тодорова, ас. В. Стефанова. Анотация:

CESAR: Central and South-east europeAn Resources

CESAR: Central and South-east europeAn Resources

Международен проект, финансиран по програмата на ЕС ICT PSP Проектът CESAR, в сътрудничество с META-NET, цели увеличаването, подобряването, стандартизацията и междуезиковите връзки на широк кръг от езикови ресурси и програми за обработка на езика. Проектът ще направи достъпни множество езикови ресурси и програми за български, унгарски, полски, хърватски, сръбски и словашки, които включват едно- и многоезикови корпуси, речници, лексикално-семантични мрежи…

Copyright © 2015 Институт за български език. Всички права запазени.