Име Радка Василева Влахова-Руйкова
Звание и степен доцент, доктор по филология
Месторабота Катедра по български език
Факултет по славянски филологии
СУ “Св. Климент Охридски”
e-mail rada@slav.uni-sofia.bg
Образование 1994
 доктор по филология (тема: “Начини за предаване на чуждо изказване в съвременния български книжовен език. Едносубектна и многосубектна реч”)
1977
магистър, висше образование, специалност Българска филология, СУ “Св. Климент Охридски”
втора специалност Новогръцка филология

Професионална квалификация
1997- 
доцент по морфология и синтаксис на съвременния български книжовен език
1982-1997
редовен асистент в Катедрата по български език, ФСФ, СУ
1995-2000
лектор в програма BULGARICUM, Университет на Саарланд, Саарбрюкен, Германия
1985-1989
лектор по български език, Лайпцигски университет, Секция по теоретична и приложна лингвистика
Управленчески академични длъжности
1999-
ръководител на Катедрата по български език, СУ “Св.Климент Охридски”
1999-
зам.-декан на Факултета по славянски филологии, СУ “Св. Климент Охридски”
Семинарни занятия и лекции Семинарни занятия
фонетика, лексикология, морфология, синтаксис, филологически практикум, съвременен български език за небългаристи
Лекционни курсове
Фонетика и лексикология,
Морфология
Синтаксис
Увод във формалното описание на естествените езици
Вербални комуникативни стратегии
Съвременен български език и стилистика
Съвременен български език (общ курс за небългаристи)
Компютърни речници
Лингвистичните направления на ХХ век и изучаването на български език
Основни интереси Синтаксис
Семантика
Прагматика
Текстовата лингвистика, вербалните комуникативни стратегии