Въпросителните местоимения в БЕС

Международен научен симпозиум „30 години филология”, ПУ „Паисий Хилендарски”, 31 октомври – 4 ноември 2003, Пловдив, под печат

 

La deixis dans les langues balkaniques: aperçu historique et fonctions actuelles des pronoms démonstratifs

Девети международен конгрес по източноевропейски изследвания, 30 август – 3 септември 2004, Тирана, под печат.

 

Конкуренция на показателното местоимение, третоличното местоимение и определителния член в анафорична функция

10 години специалност „Балканистика”, Пети балканистични четения 17-19 май 2004, София, 2005.

 

Посесивността в балканските езици

Шести балканистични четения, 16-18 май 2005, Велико Търново, под печат.

 

Структурна обусловеност и значение на глаголите в SynText – в съавторство

Балканска конференция на младите учени, Пловдив 2005 г., под печат

 

Повторителни конструкции с компонент местоимение в балканските езици

Международна научна конференция „Българските „острови” на лингвистичната карта на Балканите”, 4-6 ноември 2005, СУ „Св. Климент Охридски”, София, под печат

 

BalkaNet "Многоезична семантична мрежа на балканските езици"

BulNet "Лексикално-семантична мрежа на българския език"

Балканските традиции - съжителство на култури, религии и езици (българският език в славянско и неславянско обкръжение)

RILA "Балканските диалекти в България"