EN BG

Koeva, S., T. Dimitrova, V. Stefanova, D. Hristov. Towards Conceptual Frames. Чуждоезиково обучение, 46, 6, 2019, ISSN 1314–8508 (Online); 0205–1834 (Print), 551-564. pdf

Dimitrova, T., V. Stefanova. On Hidden Semantic Relations between Nouns in WordNet. Proceedings of the Tenth Global WordNet Conference (July 23–27, 2019, Wrocław (Poland), Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019, ISBN 978-83-7493-108-3, 54-63. pdf

Koeva, S., D. Hristov, T. Dimitrova, V. Stefanova. Enriching Wordnet with Frame Semantics. Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 14 – 15 май 2019 г.), София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2019, ISBN 978-954-322-987-1, 300-308. pdf

Leseva, S., Stoyanova, I.. Enhancing Conceptual Description through Resource Linking and Exploration of Semantic Relations. 10th Global WordNet Conference, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019, 280-289. pdf

Stoyanova, I., Leseva, S. A Structural Approach to Enhancing WordNet with Conceptual Frame Semantics. Proceedings of Recent Advances in Natural Language Processing, Varna, Bulgaria, Sep 2–4 2019, 2019, 629-637. pdf

Leseva, S., Stoyanova, I., Todorova, M., Kukova, H. Frame Specialisation Motivated by Inter-Frame Relations in FrameNet. Proceedings of the 14th International Conference on Linguistic Resources and Tools for Natural Language Processing, Cluj-Napoca, 18-20 November 2019, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2019, 167-178.

Leseva, S., Stoyanova, I. Todorova, M., Kukova H. A Theoretical Overview of Conceptual Frames and Semantic Restrictions on Frame Elements. Балканско езикознание, 2019, 2 (приета за печат).

Лесева, Светлозара, Стоянова, Ивелина. Субкатегоризационни отношения в сравнителен план между български и английски. В: Рада и приятели. Сборник в чест на проф. д-р Радка Влахова. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, София, 2019, стр. 167-190. ISBN: 978-954-07-4700-2.

Коева, Св. Комплементите в български. Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 14 – 15 май 2019 г.), София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2019, ISBN:978-954-322-987-1, 57-69. pdf

Коева Св. Прости изречения в състава на сложното в български. Релации между присъединяваща част глагол и комплемент. International Academic Conference POLYSLAV-XXIII, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, приета за печат: 2019.

Лесева, Св., Цв. Димитрова, М. Тодорова, Ив. Стоянова. Описание на отношенията между глаголните несвободни фрази и техните деривати в лингвистични ресурси. Сборник от конференцията Юбилейни Паисиеви четения 2018: 45 години филологии в Пловдивския университет, приета за печат: 2019, 1-17.

Stoyanova, I., Leseva, S., Barbu Mititelu, V., Todorova, M., Cristescu, M. Wrapping our Heads Around VMWEs and their Derivatives. Proceedings of the 14th International Conference on Linguistic Resources and Tools for Natural Language Processing, Cluj-Napoca, 18-20 November 2019, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2019, ISSN:1843-911X, 153-165.

Barbu Mititelu, V., I. Stoyanova, S. Leseva, M. Mitrofan, T. Dimitrova, M. Todorova. Hear about Verbal Multiword Expressions in the Bulgarian and the Romanian Wordnets Straight from the Horse’s Mouth. Proceedings of the Joint Workshop on Multiword Expressions and WordNet (MWE-WN 2019), Association for Computational Linguistics, 2019, DOI:10.18653/v1/W19-5102, 2-12.

Тодорова, М. Аргументност и фразеологизация. – В: Сборник в чест на проф. д-р Радка Влахова, 2019, ISBN:978-954-07-4700-2, 143–157.

Copyright © 2015 Институт за български език. Всички права запазени.