EN BG

Maciej Piasecki, Svetla Koeva. WordNet Relations in the Bulgarian-Polish Bilingual Perspective. В: Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език, 2017, част I. (pdf)

Stefanova, V. T. Dimitrova. Classification of Adjectives in BulNet: Notes on an Effort. In: Poceedings of the Workshop Challenges for Wordnet. Galway, Ireland. 2017. 10 p.

Коева, С., Ц. Димитрова. Особености на семантичната и синтактичната структура на наименованията за лица, географски обекти и организации в български език. Известия на Института за български език, 2017.

Стефанова, В. Класификация на прилагателните имена в BulNet. – В: Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 15 – 16 май 2017 година). Част втора, София: Институт за български език, 2017, ISBN:978-954-92489-9-9.

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.