EN BG

Dimitrova, T., V. Stefanova. Adjectives in WordNet: Semantic Issues. In: Proceedings of the 12th International Conference Linguistics Resources and Tools for Processing the Romanian Language (ConsILR-2016), Faculty for Computer Science, Alexandru Ioan Cuza University, Iași, 2016, ISSN:1843-911X, 131-141

Koeva S., I. Stoyanova, M. Todorova, S. Leseva, T. Dimitrova. Metadata Extraction, Representation and Management within the Bulgarian National Corpus. – In: Proceedings of the 4th Workshop on ​ Challenges in the Management of Large Corpora ​2016, Portorož (LREC-2016 workshop) ELDA, pp. 33–39. (pdf)

Koeva S., I. Stoyanova. Quotation extraction for media monitoring. – В: МЕДИАЛИНГВИСТИКА. Вып. 5, Язык в координатах массмедиа. Материалы Международной научно-практической конференции, 6–9 сентября 2016 г. Варна, Болгария. Санкт-Петербург 2016: 62-64. ISSN: 2312-0274.

Koeva S., I. Stoyanova Towards an Integrated Dictionary Portal: the Dictionary of Bulgarian Language, the Bulgarian WordNet, the Grammatical Dictionary of Bulgarian and the Dictionary of Old Bulgarian. Online Dictionaries, Dictionary Portals and their Users. COST ENeL WG3 meeting. Barcelona, Spain, 2016. (pdf)

Koeva, S., S. Leseva, I. Stoyanova, T. Dimitrova, M. Todorova. Automatic Prediction of Morphosemantic Relations. – In: Proceedings of the 15th Global WordNet Conference, 27–30 January 2016, Bucharest, Romania.

Koeva, Svetla, Тsvetana Dimitrova, Кarel Oliva. Bulgarian and Czech Names and Name Triggers in WordNet. – In: Proceedings of the conference Slavic Lexicography at the Beginning of the 21st Century, приета за печат: 2016.

Leseva S., I. Stoyanova, M. Todorova. Towards the Automatic Identification of Light Verb Constructions in Bulgarian. – In: ​Proceedings of the Second International Conference Computational Linguistics in Bulgaria. Sofia: Institute for Bulgarian Language, 2016, pp. 28 – ISSN: 2367-5675. (pdf)

Stoyanova I., M. Yalamov., S. Koeva. Quotation Retrieval System for Bulgarian Media Content. – In: Proceedings of the Second International Conference Computational Linguistics in Bulgaria 2016, Sofia: Institute for Bulgarian Language, 2016, pp. 64–73. ISBN: 2367-5578. (pdf)

Stoyanova I., S. Koeva, M. Todorova, S. Leseva. Semi-automatic Compilation of a Very Large Multiword Expression Dictionary for Bulgarian. – In: ​Proceedings of GLOBALEX 2016: Lexicographic Resources for Human Language Technology, Workshop at LREC-2016, Portorož, Slovenia, May 24, 2016. (pdf)

Stoyanova. I., S. Leseva, M. Yalamov, S. Koeva. An Online System for Neologism Detection in Bulgarian. – In: ​Lexicographic Data Meet Computational Linguistics and Knowledge-based Systems, 2016. (doc)

Stoyanova I., S. Leseva, S. Koeva. Clause Splitting for Bulgarian. – In: ​Proceedings of HrTAL 2016.

Svetla Koeva, Svetlozara Leseva, Ivelina Stoyanova, Tsvetana Dimitrova, Maria Todorova. Automatic Prediction of Morphosemantic Relations. In: Barbu Mititelu, V., C. Forascu, C. Fellbaum, P. Vossen (eds.) Proceedings of the 8th Global WordNet Conference, 27–30 January 2016, Bucharest, Romania, pp. 168-176. ISBN: 978-606-714-239-6. (pdf)

Димитрова, Цветана. За звателната форма при обръщения към лица. – Български език, 4, 2016, 102-104.

Димитрова, Цв. Наблюдения върху местоименните клитики в историята на българския език. В: Известия на Института за български език, XXIX, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, ISSN:0323-9934, 90-106.

Лесева, Светлозара. За цифрите и числата. Списание „Педагогика“, ISSN 0861-3982, 1314-8540,бр.7,2016,с.997–997.

Лесева, Светлозара. Извинявам се, ако въпросите ми вече са отговорени. Вестник „Аз Буки“, бр. 22, Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“, 2016.

Лесева, Светлозара. Съчинителното свързване като разкриване на скоби при умножение. Списание „Педагогика“, 2016 ISSN 0861-3982, 1314-8540, бр. 8, 2016, с. 1137 – 1138.

Лесева, Светлозара. Търси ме продавачка. – Сп. „Педагогика“, ISSN 0861-3982, 1314-8540,бр.6,2016,с.852–853.

Лесева, Св., Ив. Стоянова. Към автоматичното разрешаване на референции в българския език. – ​Български език, кн. 3, 2016.

Лесева Св., Ив. Стоянова, М. Тодорова, Св. Коева. Езиковите технологии и ресурси – нови перспективи в обучението по български език (Българската лексикално-семантична мрежа БулНет и Българският национален корпус). – ​Български език и литература, бр. 4, 2016, с. 377 – 393.

М. Тодорова. Кога е „по”, „-по”, „-най”. В: – Списание „Педагогика“, 2016 ISSN 0861-3982 (Print) 1314-8540 (Online), кн. 7, стр. 850-851

М. Тодорова. Отдавам се на мисли какво ми се удава. В: Списание „Педагогика“, 2016 ISSN 0861-3982 (Print) 1314-8540 (Online), кн. 6, стр. 994

Стефанова, В. Класификационен модел на прилагателните имена в Българския уърднет. Светът е слово, словото е свят, Югозападен университет „Неофит Рилски“, 2016, с. 51 – 57. ISBN: 978-954-000-085-5.

Стефанова, В., Цв. Димитрова. Прилагателното име в Българския уърднет. Български език, 4, 2016, ISSN:0005-4283, 1-15

Стоянова, Ив., Св. Лесева, Св. Коева. Автоматично разпознаване на неологизми в българския език. – В: ​Сборник с доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология „Лексикографията в началото на XXI в.“. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 679–686. ISBN: 978-954-322-875-1.

Тодорова, М. А. Формализиран морфосинтактичен речник на глаголни фразеологизми в български. Известия на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, книга ХХIХ, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 2016, ISSN:0323-9934, 207-243

Тодорова, М., Ив. Стоянова., Св. Лесева. Лингвистично описание и компютърна обработка на съставни именувани същности в българския език. – В: ​Сборник с доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология „Лексикографията в началото на XXI в.“. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 687 – 694. ISBN: 978-954-322-875-1.

Тодорова, М., Цв. Димитрова. Родително-дателни конструкции в рамките на фразеологизацията. – В: ​Сборник с доклади от Юбилейната научна сесия „Морфология, синтаксис, прагматика“ в чест на 75-годишнината на проф. д.ф.н. Руселина Ницолова, София, 2016.

Rizov, B., T. Dimitrova. Hydra for Web: A Browser for Easy Access to Wordnets. – In: Proceedings of the Eighth Global Wordnet Conference, Research Institute for Artificial Intelligence – Romanian Academy, 2016.

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.