EN BG

Светла Коева. Българският ФреймНет 2010. София, 2010, 146 стр. ISBN: 978-954-779-125-1.

 

 

Светла Коева (ред. и съст.) Българският семантично анотиран корпус, София, 2010. 208 стр. ISBN 978-954-779-124-4.

 

 

Светла Коева. Българският семантично анотиран корпус – теоретични постановки. – В: Българският семантично анотиран корпус, редактор и съставител Св. Коева, София, 2010. ISBN 978-954-779-124-4

 

 

Svetla Koeva. Bulgarian WordNet – Current State, Applications and Prospects. In Bulgarian-American Dialogues, Prof. M. Drinov Academic Publishing House Sofia, 120-132, 2010. ISBN 978-954-322-383-1.

 

 

Svetla Koeva. Lexicon and Grammar in Bulgarian FrameNet, In Proceedings of the Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC’10), N. Calzolari, K. Choukri, B. Maegaard, J. Mariani, J. Odjik, S. Piperidis, M. Rosner, D. Tapias (eds.), Valletta, European Language Resources Association (ELRA), pp. 3678-3684, 2010. ISBN 2-9517408-6-7. (pdf)

 

 

Svetla Koeva. Integrating Semantic and Syntactic Annotation in Bulgarian FrameNet. In Proceedings from the 29th International Conference on Lexis and Grammar, Belgrade, Serbia, September 15-18, 2010. ISBN 97886-758-080-5.

 

 

Svetla Koeva. Syntactic Annotation in Bulgarian National Corpus. In Proceedings from the seventh international conference Formal Approaches to South Slavic and Balcan Languages, Dubrovnik, 35-41, 2010. ISSN 978-953-55375-2-6. (pdf)

 

 

Светла Коева. Пунктуация на обособените части. В: “Български език”, Приложение, 2010, стр. 145-153. ISSN 0005-4283. ERIH

 

 

Светла Коева. За пунктуацията на подчинените изречения, част от подчинително словосъчетание. В: “Български език”, кн. 1, 2010, стр. 130-132. ISSN 0005-4283. ERIH. (pdf)

 

 

Светла Коева. Българският ФреймНет и глаголните алтернации. В: Сборник с доклади от V национална конференция с международно участие „Лексикографията в европейското културно пространство”, Велико Търново, Знак 94, 279-289, 2010. ISBN 978-954-8385-10-5.

 

 

Светла Коева. Пунктуация на подчинените изречения: коментар и препоръки, в: Актуални проблеми на съвременната българска книжовна норма, Пловдив, Контекст, 237-242, 2010. ISBN 978-954-8238-25-0.

 

 

Светла Коева, Диана Благоева, Сия Колковска. Българският национален корпус – структура и възможности за извличане на лингвистична информация. в: Сборник с доклади от V национална конференция с международно участие „Лексикографията в европейското културно пространство”, Велико Търново, Знак 94, 267-279, 2010. ISBN 978-954-8385-10-5.

 

 

Marko Tadic, Mila Dimitrova-Vulchanova, Svetla Koeva (eds). Proceedings of The Seventh International Conference Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages, Dubrovnik, 2010, 159 p. ISBN 978-953-55375-0-2. (pdf)

 

 

Svetla Koeva, Diana Blagoeva, Siya Kolkovska. Bulgarian National Corpus Project. In Proceedings of the Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC’10), N. Calzolari, K. Choukri, B. Maegaard, J. Mariani, J. Odjik, S. Piperidis, M. Rosner, D. Tapias (eds.), Valletta, European Language Resources Association (ELRA), pp. 3678-3684, 2010. ISBN 2-9517408-6-7. (pdf)

 

 

Svetla Koeva, Svetlozara Leseva, Ekaterina Tarpomanova, Borislav Rizov, Tsvetana Dimitrova, Hristina Kukova. Bulgarian Sense Annotated Corpus – Results and Achievements. In Tadić, M., Dimitrova- Vulchanova, M. and Koeva, S. (eds.): Proceedings of the 7th International Conference of Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages (FASSBL-7), 4-6 October 2010, Dubrovnik, Croatia, pp. 41-48. ISBN 978-953-55375-2-6. (pdf)

 

 

Ivelina Stoyanova. Factors Influencing the Performance of Some Methods for Automatic Identification of Multiword Expressions in Bulgarian”. In Tadić, M., Dimitrova- Vulchanova, M. and Koeva, S. (eds.) Proceedings of the Seventh International Conference Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages (FASSBL), 4-6 October 2010, Dubrovnik, Croatia , Croatia, 2010, pp. 103-108. (pdf)

 

 

Кристина Калпакчиева. Които вместо който или как множественото число асимилира единственото. В: “Български език”, кн. 1, 2010, стр. 78-91. ISSN 0005-4283.

 

 

Мария Тодорова. Съставни единици в Българския семантичен корпус. В Коева (съст.): Семантично анотиран корпус на българския език. София, 2010. ISBN 978-954-779-124-4.

 

 

Мария Тодорова. Организация на лингвистичната информация в компютърен морфологичен речник на български глаголни фразеологизми. В: Доклади от Петата конференция по лексикология и лексикография, 2010. стр. 331-344.

 

 

Петя Несторова. Аргументна структура на глагола мигрирам. В: “Български език”, 2010, кн1, стр. 80-87.

 

 

Петя Несторова. Диалогът като средство за формиране на речеви навици при преподаването на български език на чужденци. Международна работна среща на преподавателите по български език като чужд, “Преподаването на български език в славянски и неславянски контекст” – по повод на 100 години от рождението на видния български езиковед професор Любомир Андрейчин, 5.ІІІ.2010 г., Масариков университет – Бърно, Чехия.

 

 

Rositsa Dekova, Petya Nestorova. Formal Description of Some Intransitive Verbs of Non-directed Movement in the Bulgarian FrameNet. In Tadić, M., Dimitrova- Vulchanova, M. and Koeva, S. (eds.) Proceedings of the Seventh International Conference Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages (FASSBL), 4-6 October 2010, Dubrovnik, Croatia , Croatia, 2010, pp. 13-17. (pdf)

 

 

Svetlozara Leseva. Frame-Evoking and Lexical Prefixes in Bulgarian. European Summer School in Logic, Language and Information, 9-20 August, Copehagen, 2010. Student Poster Session. (pdf)

 

 

Светлозара Лесева. Общи лингвистични конвенции при анотацията. В Коева (съст.): Семантично анотиран корпус на българския език, стр. 51-64. София, 2010. ISBN 978-954-779-124-4.

 

 

Светлозара Лесева. Лингвистични конвенции при анотация на глаголите. В Коева (съст.): Семантично анотиран корпус на българския език, стр. 82-107, София, 2010. ISBN 978-954-779-124-4.

 

 

Светлозара Лесева. Лингвистични конвенции при анотация на числителните. В Коева (съст.): Семантично анотиран корпус на българския език, стр. 126-132. София, 2010. ISBN 978-954-779-124-4.

 

 

Цветана Димитрова. Лингвистични конвенции при анотация на затворените класове. В Коева (съст.): Семантично анотиран корпус на българския език, стр. 141-165. София, 2010. ISBN 978-954-779-124-4.

 

 

Цветана Димитрова. Проблеми на лингвистичната анотация в диахронните корпуси. В: Български език, 1, 2010, стр. 23–36.

 

 

Georgi Iliev. Towards Rule-Based Optimization of Machine Translation: Applying Predicate Logic to Generate Noun-Phrase Translations from Swedish to Bulgarian. In Tadić, M., Dimitrova- Vulchanova, M. and Koeva, S. (eds.) Proceedings of the Seventh International Conference Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages (FASSBL), 4-6 October 2010, Dubrovnik, Croatia , Croatia, 2010, pp. 19-27. (pdf)

Copyright © 2015 Институт за български език. Всички права запазени.