EN BG

Светла Коева. Морфо-семантични и деривационни релации в WordNet. В: “Български език”, 2007, кн. 4, с. 36—59.

Светла Коева. Релациите в WordNet. В: Лексикологията и лексикографията в съвременния свят. Материали от 4-тата международна конференция в чест на проф. Кристалина Чолакова, София, 21-22 октомври 2006, с.287-297. Издателска къща Знак’94, Велико Търново 2007.

Svetla Koeva. Multi-Word Term Extraction for Bulgarian, ACL 2007, Proceedings of the Workshop on Balto-Slavic NLP, p. 59-66, 2007.

Svetla Koeva. Bulgarian Alternations – Lexicon or Grammar?. In Southern Journal of Linguistics 29: 49-76, 2007.

Svetla Koeva. Bulgarian Syntactic Alternations, Proceedings of the NooJ 2007 International Conference, Publications of UAB.

Светла Коева. Секцията по компютърна лингвистика при ИБЕ представя свой завършен проект. В: “Бюлетин на БАН”, бр. 10, XII, с. 15-17, 2007.

Svetla Koeva, Denis Maurel, Max Zilberztein (eds). Formaliser les langues avec l’ordinateur: De INTEX a Nooj. p. 438, Presses Universitaires de Franche-Comte, Besancon, 2007.

Svetla Koeva, Tinko Tinchev, M. Yanchev, Decidability of Generalized Majority Logic. Proceedings of 6th Panhellenic Logic Symposium, Volos, Greec, 2007, pp. 77-80.

Svetla Koeva, Svetlozara Leseva. The Nature of the Pronominal Clitics in Bulgarian Studied by means of INTEX. In Proceedings of the 6th and 7th INTEX Workshop. Presses universitaires de Franche-Comte, 2007, pp.325-352.

Светла Коева, Августа Манолева. Автоматично извличане на информация, базирано на семантични отношения. В: “Аз Буки”, бр. 45, 2007.

 

 

Dan Tufis, Svetla Koeva. Ontology-supported Text Classification based on Cross-lingual Word Sense Disambiguation. In F. Masulli, S. Mitra, and G. Pasi (eds.), WILF 2007, LNAI 4578, p. 447–454. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007.

 

 

Denis Maurel, Cvetana Krstev, Dusko Vitas, Svetla Koeva. Prolex: a lexical model for translation of proper names: Application to French, Serbian and Bulgarian, BULAG “Les langues slaves et le français: approches formelles dans les études contrastives” coordonné par A. Dziadkiewicz et I. Thomas, N 32, 55 – 73, 2007.

 

 

Dusko Vitas, Cvetana Krstev and Svetla Koeva Towards a Complex Model for Morpho-Syntactic Annotation, RANLP 2007, Proceedings from the International Workshop A Common Natural Language Processing Paradigm for Balkan Languages, Borovets, September 26, p. 65-71, 2007.

 

 

Иванка Петрова. Описание на особеностите на субстантивните фрази (с оглед на автоматичния синтактичен анализ). Сборник с доклади от Националната конференция за студенти и докторанти „Карнавалът на думите” (Пловдив, 3 – 4 май 2007).

 

 

Екатерина Търпоманова. Повторителни конструкции с компонент местоимение в балканските езици. – Българските острови на Балканите, София, 2007, стр. 235-245.

 

 

Екатерина Търпоманова. Местоименията като евфемизми в балканските езици. – Това чудо – езикът! Изследвания в чест на проф. д-р Живко Бояджиев. София, 2007, стр. 393-399.

 

 

Мария Тодорова. Семантико-синтактични особености на глаголни фразеологизми. В: “Български език”, кн. 4, 2007.

 

 

Rositsa Dekova. Formal Description of Verb Meaning across Languages. In Peter Kosta/Lilia Schrucks (eds.), Potsdam Linguistic Investigations, vol.1 Linguistic Investigations into Formal Description of Slavic Languages, Peter Lang: Frankfurt am Main, 2007, pp. 489-502.

Copyright © 2015 Институт за български език. Всички права запазени.