EN BG

Svetla Koeva. БулНет (лексикално-семантична мрежа на българския език) – част от световната лексикално-семантична мрежа, списание Български език, брой 4, стр. 19-32, 2006.

 

Svetla Koeva, Svetlozara Leseva, Ivelina Stoyanova, Ekaterina Tarpomanova, Maria Todorova. Bulgarian Tagged Corpora. In Proceedings of the Fifth International Conference Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages, 18-20 October 2006, Sofia, Bulgaria, pp. 78-86.

 

Svetla Koeva, Svetlozara Leseva, Maria Todorova. Bulgarian Sense Tagged Corpus. In Proceedings of the 5th SALTMIL Workshop on Minority Languages: Strategies for Developing Machine Translation for Minority Languages, May 23rd 2006, Genoa, Italy, pp.79-87.(pdf)

 

Иванка Петрова. За съвременните синтактични теории. В: Езиковедски изследвания в чест на 75-годишнината от рождението на ст.н.с. I ст.дфн Йордан Пенчев Пенчев. Издателство “Артграф”. София. 2006. стр. 211-219.

 

Иванка Петрова. Събитийна структура и синтактично поведение на някои глаголи за движение. В: “Български език”, бр. 4, 2006.

 

Светлозара Лесева. Лексикалносемантично описание на предикатите и теорията за семантико-синтактично съотнасяне. В: „Български език“, кн. 4, 2006, стр. 68-80.

 

Svetlozara Leseva. The Role of Bulgarian Prefixes in Argument Selection. In Proceedings of the Fifth International Conference Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages, 2006, pp. 99-104.

 

Светлозара Лесева. Семантични свойства и синтактично поведение на предикати за „контакт чрез удар”. В „Българска реч”, Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, кн. 1, 2006, стр.17-27.

Copyright © 2015 Институт за български език. Всички права запазени.