EN BG

Семантична мрежа с широк спектър от семантични релации

Срок: 2017-2019

Вид на проекта: колективен

Финансиране: бюджетна субсидия, БАН – ЕБР с РумАН, Програма за подпомагане на младите учени – БАН, Фонд „Научни изследвания“

Ръководител: проф. д-р Св. Коева

Участници: проф. д-р Св. Коева, гл. ас. д-р Св. Лесева, гл. ас. д-р Цв. Димитрова, гл. ас. д-р М. Тодорова, д-р Ив. Стоянова, ас. В. Стефанова, Б. Ризов, Д. Христов, М. Ялъмов; извънщатен сътрудник: проф. д-р Тинко Тинчев (СУ „Св. Климент Охридски“).

Анотация:

Copyright © 2015 Институт за български език. Всички права запазени.