EN BG

Седем интересни приложения на Българския национален корпус

На 16 май 2016 година в 147 аудитория на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в рамките на Лингвистичния семинар към Катедрата по български език на Факултета по славянски филологии, проф. Светла Коева, гл. ас. д-р Цветана Димитрова, гл. ас. д-р Мария Тодорова и гл. ас. д-р Светлозара Лесева от Секцията по компютърна лингвистика на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ изнесоха лекция на тема „Седем интересни приложения на Българския национален корпус“.

Те запознаха присъстващите студенти и докторанти с приложението на Българския национален корпус при решаването на различни изследователски задачи, в работата на преводачите, студентите, преподавателите и специалистите по методика и в обучението по български език.


BNK

Бяха показани функционалностите на системата за търсене в Българския национален корпус чрез конкретни приложения от изследователската и преподавателската практика: справки за правописа на новонавлезли думи като питчър и питчер, употребата на конкретни форми (например информации) в различни езикови стилове, описанието на сложните форми на глаголните времена и на синтактичния строеж на фразите и много други.


02

Бяха демонстрирани и някои от основните преимущества на Българския национален корпус – автоматичното анотиране на думите със значения от лексикално-семантичната мрежа Уърднет, както и включените в него паралелни корпуси за 47 чужди езика.

Галерия

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.